اطلاعیه های مهم سازمان مرکزی در خصوص کتابهای در دست ترجمه

 

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واهد اهواز(97/10/12)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد خوزستان (97/07/18)

کتاب در دست ترجمه اعصای هیات علمی واحد همدان (97/07/17)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد یزد (97/07/17)

کتاب در دست ترجمه دانشجوی دکتری واحد مشهد (97/07/12)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد قم (97/07/10)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحدمیبد (97/04/26)

کتاب در دست ترجمه اساتیدهیات علمی  واحد کاشان (97/04/12)

کتاب در دست ترجمه اساتید واحد آبادان (97/04/10)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد گرگان (97/03/27)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد دولت آباد (97/03/10)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد ملایر (97/03/08)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد اهر (967/03/07)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد لاهیجان (97/02/26)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد بم (97/02/22)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد دهاقان (96/02/12)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد علی آیاد کتول(97/01/23)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد قم (97/01/22)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد ماهشهر (97/12/24)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد سیرجان (96/12/03)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد خمینی شهر (96/11/25)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد کرج (96/11/11)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد خوزستان (96/10/27)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد  (96/10/10)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد خوزستان (96/09/20)

کتاب در دست ترجمه  اعضای هیات علمی واحد گنبد کاووس (96/07/12)

کتاب در دست ترجمه اساتید هیات علمی واحد قروه (96/06/20)

کتاب در دست ترجمه اساتید هیات علمی واحد دهاقان (96/06/20)

کتاب در دست تألیف اساتید هیات علمی واحد فلاورجان (96/06/12)

کتاب در دست تألیف اساتید هیات علمی واحد اصفهان (96/06/12)

کتاب در دست ترجمه اساتید مرکز سرورود (96/05/12)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد اهر (96/05/12)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد قم (96/05/01)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد تویسرکان (96/03/28)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد گرگان (96/03/11)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد همدان (96/02/25)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد فیروزکوه (96/02/18)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد گرگان (96/01/31)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد امیدیه (96/01/25)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد تهران غرب (96/01/15)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد تهران شمال (96/01/15)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد گرگان (95/12/25)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد قم (95/12/19)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحدپرند (95/12/09)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد علوم تحقیقات (95/12/07)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد یادگار امام (95/12/07)

کتاب دردست ترجمه اعضای هیات علمی واحد تهران شمال (95/12/04)

کتاب دردست ترجمه اعضای هیات علمی واحد پرند (95/12/01)

کتاب دردست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهریار(95/12/01)

کتاب دردست ترجمه اعضای هیات علمی واحد اهواز(95/12/01)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد دماوند (95/11/29)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد قم  (95/11/19)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد کرمان (95/11/07)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد گرگان (95/10/25)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد قزوین (95/09/22)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد کرمان (95/09/09)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد لاهیجان(95/09/09)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد تاکستان (95/08/17)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد اراک (95/08/17)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد لاهیجان (95/06/15)


کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شاهرود(95/06/14)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهر قدس (95/03/30)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد پزشکی تهران (95/02/01)
کتابهای در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد های تهران (94/12/24)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد زابل (94/12/04)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد خرم آباد (94/11/03)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهر قدس  (94/11/03)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد ها پرند و علوم دارویی (94/11/03)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحدهای البرز و هشتگرد(94/11/03)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی مرکز آران و بیدگل (94/09/07)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد دلوار (94/09/06)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد هشتگرد (08/12/94)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد تهران مرکز(05/08/94)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد نیشابور (06/07/94)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد بیرجند (07/05/94)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد دلیجان(11/05/94)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد ارومیه(05/05/94)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد دماوند(05/5/94)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهر قدس(05/05/94)

کتابهای در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحدهای پرند و شهرقدس و یادگار امام (10/03/94)

کتاب در حال ترجمه اعضای هیات علمی واحد یزد(25/11/93)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیأت علمی واحد پرند(18/11/93)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات(5/10/93)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات(27/08/93)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد(08/08/93)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهر قدس (29/06/93)

کتاب  در دست ترجمه توسط اعضای هیأت علمی واحد سنندج (10/04/93)
کتاب در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد شهر قدس   (17/01/93)