اولویت های پژوهشی


                                                             

 


اولویت پژوهشی سازمانهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی(۹۹/۰۵/۰۳)
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز(۹۹/۰۳/۰۶)

اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال ۹۷ (۹۷/۰۵/۰۲)

اولویت های پژوهشی جدید دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر (۹۶/۱۰/۲۱)

اولویت های تحقیقاتی شرکتهای تابعه وزارت نیرو (۹۵/۰۸/۱۱)

اولویت های پژوهشی سال ۹۵ (۹۵/۰۸/۱۰)

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر (۹۴/۱۱/۰۳)

اولویت های ورزشی معاونت پژوهشی دانشگاه (۹۴/۱۰/۱۷)

اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای قزوین در سال ۱۳۹۴ (۹۴/۰۹/۱۶)

اولویت های پژوهشی دادگستری جمهوری اسلامی ایران (۹۴/۰۴/۱۵)

ارسال اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر(۹۳/۰۴/۰۵ )

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر(۹۳/۰۴/۲۲)

نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص تقویت موج علمی با  حضور دانشجویان و اندیشمندان(۹۳/۰۴/۱۷)

اواویت های پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (۹۲/۰۸/۲۷)

اولویت های پژوهشی شورای تحقیقات و پژوهش اداره کل نوسازی مدارس قزوین (۹۲/۰۸/۲۱ )
اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای قزوین در سال ۱۳۹۲ (۹۲/۰۷/۰۴ )