اولویت های پژوهشی


                                                             


اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای قزوین در سال 1392 (92/7/4 )
اولویت های پژوهشی شورای تحقیقات و پژوهش اداره کل نوسازی مدارس قزوین (92/8/21 )
اواویت های پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (92/8/27)
نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص تقویت موج علمی با  حضور دانشجویان و اندیشمندان(93/4/17)
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر(93/04/22)
ارسال اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر(93/04/5 )
الویت های پژوهشی دادگستری جمهوری اسلامی ایران (94/04/15)
الویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای قزوین در سال 1394 (94/09/16)
الویت های ورزشی معاونت پژوهشی دانشگاه (94/10/17)
الویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر (94/11/03)
الویت های پژوهشی سال 95 (95/08/01)

اولویت های تحقیقاتی شرکتهای تابعه وزارت نیرو (95/08/11)

اولویت های پژوهشی جدید دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر (96/10/21)
اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال ۹۷ (97/05/02)