کارشناس کتابخانه

      

                                                                         

                                                                                                                                                     
                                                                            

                                                                             


نام و نام خانوادگی:حسین درزی اسماعیل پور

رشته تحصیلی : کتابداری 

سمت: کارشناس کتابداری آقایان

 مقطع تحصیلی: فوق لیسانس