کارشناسان آزمایشگاهها و کارگاهها

 

 

نام و نام خانوادگی:امین کاشی

رشته تحصیلی : مهندسی برق

سمت:کارشناس کارگاهها

مقطع تحصیلی: لیسانس

                               

نام و نام خانوادگی:رسول شاملو

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک- جامدات

سمت:کارشناس کارگاهها

مقطع تحصیلی: لیسانس

            

 


آزمایشگاه :شیمی                                                  
 

 نام و نام خانوادگی:پروانه چگینی

رشته تحصیلی :  شیمی 

سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی 

 مقطع تحصیلی: لیسانس