کتابهای در دست ترجمه
کتاب در حال ترجمه مجموعه نمونه سوالات بیهوشی میلر توسط آقای یوسف کلوخی
لیست کتابهای در حال ترجمه واحد های منطقه چهار
کتاب در حال ترجمه خانم الهه رحمانی از اعضای هیئت علمی واحد شاهرود با عنوان childrens space
کتب در حال ترجمه آقای صاحبعلی منافی از اعضای هیئت علمی واحد شاهرود
کتاب در حال ترجمه  توسط آقای عبدالرضا بابا خانی
کتاب در حال ترجمه توسط آقای دکتر یحیی شفیعی
کتاب در حال ترجمه آقای امید مرادی از واحد سنندج
لیست کتب در حال ترجمه منطقه 4
لیست کتب در حال ترجمه منطقه 10
کتاب در حال ترجمه دانشگاه آزاد تهران شمال
کتابهای در دست ترجمه واحد ملایر
کتابهای در دست ترجمه توسط واحد شاهرود
کتابهای در دست ترجمه توسط واحد شاهرود
کتابهای در حال ترجمه واحد های دانشگاه آزاد
کتابهای در حال ترجمه
کتابهای در دست ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کتابهای در دست ترجمه واحد یاسوج
کتاب در دست ترجمه هیات علمی واحد تاکستان

 

 

 کتاب در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد شهر قدس   (17/01/93)

کتاب  در دست ترجمه توسط اعضای هیأت علمی واحد سنندج (10/04/93)

کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهر قدس (29/06/93)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد(08/08/93)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات(27/08/93)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات(5/10/93)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیأت علمی واحد پرند(18/11/93)
کتاب در حال ترجمه اعضای هیات علمی واحد یزد(25/11/93)
کتابهای در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحدهای پرند و شهرقدس و یادگار امام (10/03/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهر قدس(05/05/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهر قدس(05/05/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد دماوند(05/5/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد ارومیه(05/05/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد دلیجان(11/05/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد بیرجند (07/05/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد نیشابور (06/07/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد تهران مرکز(05/08/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد هشتگرد (08/12/94)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد دلوار (94/09/06)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی مرکز آران و بیدگل (94/09/07)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحدهای البرز و هشتگرد(94/11/03)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد ها پرند و علوم دارویی (94/11/03)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهر قدس  (94/11/03)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد خرم آباد (94/11/03)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد زابل (94/12/04)
کتابهای در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد های تهران (94/12/24)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد پزشکی تهران (95/02/01)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شهر قدس (95/03/30)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد شاهرود(95/06/14)
کتاب در دست ترجمه اعضای هیات علمی واحد لاهیجان (95/06/15)