آمار

             

 نام و نام خانوادگی:کبری لطفی 

رشته تحصیلی :حسابداری

سمت:کارشناس طرح و برنامه و بودجه

 مقطع تحصیلی: لیسانس