بخشنامه ها

شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد-در خصوص پایان نامه (96/10/19)

زمان مجاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور دفاع از پایان نامه (96/05/01)

نامعتبر بودن مجله با عنوان Today Science Journal of Humanity طبق مصوبه شورا (96/03/10)

التزام استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی (95/11/18)

مقالات مستخرج از پایان نامه ها (95/08/18)

عدم تعلق نمره به دانشجویان و همچنین ترفیع اساتید از بابت مجلات (94/04/13)

ثبت فرم "ب" پایان نامه ها کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای در واحد های تجمیع شده(94/04/15)
آیین نامه جامه پذیرش بدون آزمون استعداد های برترو فارغ التحصیلان ممتاز برای ورود به مقاطع بالاتر(94/03/28)
نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری(94/03/10)

تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقالات(93/09/03)

استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی(93/03/27)
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی(93/02/20)

متمم بخش نامه ی شیوه نامه ی تشخیص مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ((93/02/14)

اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ برای اعضای هیأت علمی(92/10/22)

حق الزحمه استادان راهنما ، مشاور و داور پایان نامه های ارشد و دکترای حرفه ای و رساله های تخصصی(92/10/22)

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی (92/10/22)
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه هاو رساله های تحصیلات تکمیلی (92/09/19)
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای در رساله دکترای تخصصی (92/09/19)

نحوه ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (92/09/12)

بخشنامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره های  کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی برای اعضای
هیأت علمی
(92/09/02)

استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای(92/08/12)