مجلات

 

-موتور جستجو علم نت(۹۸/۰۹/۱۳)

 

 

ردیف  

عنوان مجله

صاحب امتیاز 

               نوع                

نشانی الکترونیکی

۹ پژوهش های کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد واحد کرمان علمی و پژوهشی sarj.iauk.ac.ir
۸ مجله کیفیت ماندگاری تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی دانشگاه آزاد واحد کرمان علمی و پژوهشی http://qafj.iauk.ac.ir/

۷

مجله انفورماتیک محیط های متخلخل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

علمی ـپژوهشی

pmi.ced.iauk.ac.ir

۶

لیست نشریات  حوزه علمیه

حوزه علمیه

علمی -پژوهشی

۵

مجله واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

علمی _پژوهشی

۴

 نشریه انگور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

علمی-پژوهشی

آدرس وب سایت

۳

فصلنامه  تخصصی جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

علمی پژوهشی

آدرس وب سایت

۲

نشریات دانشگاه آزاد

واحد های دانشگاهی

علمی-پژوهشی

۱

مجله تخصصی جلبک شناسی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی و حوزه مشاوره شهرداری تهران

علمی-پژوهشی

phycology.sbu.ac.ir