مجلات

 

-موتور جستجو علم نت(۹۸/۰۹/۱۳)

 

 

ردیف  

عنوان مجله

صاحب امتیاز 

               نوع                

نشانی الکترونیکی

۳ فصلنامه  تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی آدرس وب سایت

۲

نشریات دانشگاه آزاد

واحد های دانشگاهی

علمی-پژوهشی

 

۱

مجله تخصصی جلبک شناسی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی و حوزه مشاوره شهرداری تهران

علمی-پژوهشی

phycology.sbu.ac.ir